Trebitt Terrassebeisfjerner 4 liter

Varenr.: 9053946

Trebitt Terrassebeisfjerner 4 liter

Varenr.: 9053946
  • Jotun trebitt terrassebeisfjerner
  • Fjerner effektivt gammel terrassebeis
  • Renser og lysner treet
  • Gir optimalt underlag for nytt strøk
  • 4 liter 
218.00

Varebeskrivelse

Jotun Trebitt Terrassebeisfjerner 4 liter 

Jotun trebitt terrassebeisfjerner fjerner effektivt gammel terrassebeis. I tillegg renser det og lysner treet. Terrassebeisfjerneren gir et optimalt underlag for nytt strøk. Trebitten er altså 3-i-1, den fjerner, renser og lysner. Skal du beise er derfor Jotun trebitt terrassebeisfjerner perfekt for å kunne starte jobben.

Inneholder 4 liter.

 

Vær oppmerksom på at dette produkt er faremerket:

Fare

Kan være etsende for metaller
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp. Bruk vernehansker. Bruk vernebriller eller ansiktsvern. Bruk verneklær. Oppbevares i original beholder.

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. IKKE framkall brekning.

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll huden med vann eller dusj. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak. 

Jotun_std_110_CMYK

Dokumentasjon

Info & guider