Vinylrens 500 ml - Basta

Varenr.: 9058717

Vinylrens 500 ml - Basta

Varenr.: 9058717
  • Basta vinylrenser brukes til rengjøring av vinyloverflater både inne og utenfor bilen
  • Kan brukes til dashbord, støtfangere, trimlist og andre deler av plast og vinyl
  • Gir en ren overflate som kan avsluttes med Basta vinyl makeup
  • Ikke bruk på ratt, pedaler, slitebaner og skinn
  • Inneholder 500 ml
89.00

Varebeskrivelse

Basta vinylrens 500 ml

Basta vinylrens brukes til rengjøring av vinyloverflater, både inne og utenfor bilen. Det rengjør enkelt og effektivt dashbord, støtfangere, trimlister og andre deler av plast og vinyl. Gir en helt ren overflate, som er klar for etterbehandling med Basta vinyl makeup. Den må ikke brukes på ratt, pedaler, slitebaner og skinn.

Inneholder 500 ml.

Slik bruker du Basta vinylrens

Rist flasken grundig før bruk og spray den direkte på overflaten i et jevnt lag. Tørk av med en ren, tørr klut. Test produktet på et usynlig sted før sluttbehandling. Flasken må oppbevares oppreist.


Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel

H226 Brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

P101 Hvis det er nødvendig med medisinsk råd, ha beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt. P280 Bruk vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsvern. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt. Skyll videre. P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk lege. P501 Kast innholdet / beholderen i samsvar med nasjonale forskrifter.

basta_cykel_logo

Dokumentasjon