Torrbollen Original fuktfjerner

Varenr.: 9021666

Torrbollen Original fuktfjerner

Varenr.: 9021666
  • Suger opp kondens/overflødig luftfuktighet
  • Reduserer risikoen for mugg og vond lukt
79.80

Varebeskrivelse

Torrbollen fuktfjerner

  • Fuktsluker som effektivt absorberer fukt
  • Reduserer risiko for mugg og dårlig lukt 
  • Velegnet til bruk i campingvogn, båt, fritidshus, baderom, kjøkkenskap, garderobe og kjeller
  • Lang levetid - en refillpose varer i mellom 1-3 måneder før den må byttes ut
  • Bidrar til lavere strømforbruk ettersom 15% lavere luftfuktighet fører til at romtemperaturen kan senkes med 2,5°C

Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

P264 Vask hender grundig etter bruk 

P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm 

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen 

P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type Fuktfjerner

Dokumentasjon