Lightergass 300 ml - Glöd

Varenr.: 9039537

Lightergass 300 ml - Glöd

Varenr.: 9039537
  • Glöd lightergass for påfylling av lightere
  • Inneholder 300 ml
49.90

Varebeskrivelse

Glöd lightergass 300 ml

Hvis lighteren må fylles med lightergass, kan dette gjøres med denne Glöd lightergassen.

Inneholder 300 ml.


Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png

Fare

H220 Ekstrem brannfarlig boks
H280 Boks under trykk. Kan eksplodere ved oppvarmning.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P201 Innhent særlige anvisninger før bruk. P210 Holdes borte fra varme/gnister/åpen ild/varme overflater. Røyking forbudt. P243 Treff foranstaltninger mod statisk elektrisitet. P280 Ha på beskyttelseshansker/beskyttelsestøy/øyebeskyttelse/ansiktsbeskyttelse. P308+P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søke legehjelp. P377 Brand fra utsivende gass: Slukk ikke, med mindre det er sikkert at man får stoppet lekkasjen. P381 Fjern alle antennelseskilder, hvis dette kan gjøres sikkert. P410 + P403 Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.

Glod_logo_CMYK

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type Lightergass
Merke Skandi

Dokumentasjon