Kjedespray 200 ml - Basta

Varenr.: 9058728

Kjedespray 200 ml - Basta

Varenr.: 9058728
  • Basta kjedespray er en universalolje som har unike smøreegenskaper og stor inntreningsevne
  • Den har god vedheft og er egnet for kjeder på sykler, scootere, motorsykler og hagemaskiner
  • Kan også brukes på biler, båter og i hjemmet
  • Det er værbestandig og gir effektiv rustbeskyttelse
  • Inneholder 200 ml
79.80

Varebeskrivelse

Basta kjedespray 200 ml

Baste kjedespray er en fargeløs, syrefri universalolje, som har unike smøreegenskaper og stor inntreningsevne. Den har god vedheft og er spesielt egnet for kjeder på sykler, scootere, motorsykler og hagemaskiner. Det er værbestandig og gir effektiv beskyttelse mot rust. Den kan også brukes på biler, båter og i hjemmet.

Inneholder 200 ml.

Hvordan bruke kjedespray

Fjern først løs rust og smuss, og spray kjedesprayen på arbeidsstykket. Spray på med kort avstand. Sprøyterøret gir en nøyaktig dosering av olje selv i små hull og på steder som er vanskelig å nå.


Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png

Fare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming
H412 Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige effekter.

P101 Hvis det er nødvendig med medisinsk råd, ha beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray på brann eller andre antennelseskilder. P251 Ikke punkter eller brenn, selv etter bruk. P260 Ikke innånd spray. P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Ikke utsett for temperaturer over 50 ° C / 122 ° F. P501 Kast innholdet / beholderen i henhold til regionale forskrifter.

Basta_logo

Dokumentasjon