Insektfjerner 500 ml - Basta

Varenr.: 9058721

Insektfjerner 500 ml - Basta

Varenr.: 9058721
  • Basta insektfjerner løser inntørket insektrester på maling, vinduer, speil, lys, støtfangere og lignende på bilen
  • Vanligvis brukt før bilvask
  • Spray på og la det virke før rengjøring, og insektfjerneren må ikke tørke inn
  • Ikke bruk i direkte sollys eller når overflaten på bilen er varm
  • Inneholder 500 ml
79.00

Varebeskrivelse

Beste insektfjerner 500 ml

Basta insektfjerner brukes til å løse opp inntørket insektrester på maling, vinduer, speil, lys, støtfangere og lignende. Det brukes vanligvis umiddelbart før bilvask.

Inneholder 500 ml.

Slik bruker du Basta insektfjerner

Rist flasken grundig før bruk og spray insektfjerneren på overflaten. La det virke i 2-3 minutter før du fjerner rester med en ren, fuktig klut. Insektfjerneren må ikke tørke på overflaten. Tørk av med en ren, tørr, lofri klut. Ved sterkt inntørkede insekter kan behandlingen gjentas. Ikke bruk insektmiddel i direkte sollys eller når overflaten på bilen er varm. Vask hendene grundig etter bruk. Flasken oppbevares oppreist.


Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

P101 Hvis det er nødvendig med medisinsk råd, ha beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P261 Ikke innånd damp / spray. P280 Bruk vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsvern. P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk lege. P362 + P364 Alle forurensede klær må fjernes og vaskes før resirkulering. P501 Kast innholdet / beholderen i samsvar med nasjonale forskrifter.

Basta_logo

Dokumentasjon