Hey'di Mur og pussmørtel M5 25 kg

Varenr.: 9063336

Hey'di Mur og pussmørtel M5 25 kg

Varenr.: 9063336
 • Mur og pussmørtel M5
 • Til muring og pussing av vegg inne og ute på tegl, lettklinker, betongblokker, puss, betong og til reparasjon
 • Laget av sement, gradert sand og tilsetningsstoffer
 • Innhold: 25 kg
 • Tørketid: Ca. 1 døgn
79.80

Varebeskrivelse

Hey'di Mur og pussmørtel M5 25 kg

Her får du en mur og pussmørtel til vegg inne og ute på tegl, lettklinker, betongblokker, puss, betong eller til reparasjonsarbeider.

Fremgangsmåte for bruk

Før du påfører produktet må overflaten produktet skal brukes på være fri for løse partikler, støv, fett og lignende. For å sikre at produktet fester seg kan veggen grunnes dagen før med en ekstra bløt mørtel blandet med Hey'di KZ. Blandingsforhold Hey'di KZ er vann 1:3.

Trenger du kun små mengder kan du blande ut med drill med visp eller mixer, men til større mengder bør tvangs- eller frittfallsblander benyttes.

OBS: Les alltid advarselsteksten på pakningen før du setter i gang arbeidet.

Blandingsforhold

Bland mørtelen med ca. 3,3-3-6 liter vann per 25 kg. KZ tilsettes blandevannet der du ønsker en mer smidig mørtel. Maks. blandetid er 10 minutter.

Produktdetaljer:

 • Innhold: 25 kg
 • Tørketid: Ca. 1 døgn
 • Forbruk:
  • Puss: Ca. 1,8 kg per m2 per mm lagtykkelse
  • Oppmuring tegl: Ca. 80 kg per m2
  • Oppmuring lettklinker 25 cm: Ca. 18 kg per m2

Vær oppmerksom på at produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/5rulcvaq/ghs05_aetsende.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare

Irriterer huden. (H315) 
Gir alvorlig øyeskade. (H318) 
Kan forårsake irritasjon av luftveiene. (H335)

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. (P101) Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102)

Vask hender og eksponert hud grundig etter bruk. (P264) Benytt vernebriller/vernehansker/verneklær. (P280)

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. (P305+P351+P338) Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege. (P310)

Heydi_logo

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold kg 25 kg
Inne/ute Inne og ute
Bruksområde Vegg