Felgrens 500 ml - Basta

Varenr.: 9058709

Felgrens 500 ml - Basta

Varenr.: 9058709
  • Basta felgrens brukes til rengjøring av alle typer felger
  • Den har en fargeindikator, og skifter farge fra rød til mørkerød når skitt og smuss oppløses
  • Den er syrefri og fjerner effektivt og forsiktig skitt, olje, bremsestøv og lignende
  • Unngå å treffe bremseklosser og bremsekomponenter med felgrens
  • Inneholder 500 ml
99.00

Varebeskrivelse

Basta felgrens 500 ml

Basta felgerens brukes til rengjøring av alle typer felger. Den har en fargeindikator, noe som betyr at den skifter farge fra rød til mørkerød når smuss og skitt oppløses. På den måten kan du enkelt se når du skal skylle igjen. Rengjøringsmiddelet er syrefritt og fjerner effektivt og forsiktig skitt, olje, bremsestøv og lignende fra overflaten, og det gjør det uten å skade maling, vinyl, gummi eller plast. Rensen er aktiv etter påføring.

Inneholder 500 ml.

Slik bruker du Basta felgrens

Felgene må ikke være varme når du bruker rengjøringsmidlet. Felgrensen sprøytes på hele felgen, men unngå sprøyting på bremseskiver og andre bremsekomponenter. Rengjøringsmiddelet skal fungere ca. 5-10 minutter til fargen endres fra rød til mørkerød. Bruk eventuelt en felgbørste til smusset har løsnet. Rengjøringsmiddelet må ikke tørke på felgen. Når fargen har endret seg må den skylles av med høytrykkspyler eller vanlig hageslange. Ved kraftig tilsmussing kan behandlingen gjentas om nødvendig. Vask om nødvendig med såpevann.


Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

Advarsel

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

 

P101 Hvis det er nødvendig med medisinsk råd, ha beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P261 Ikke innånd damp / spray. P264 Vask forurenset hud grundig etter bruk. P280 Bruk vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsvern. P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med mye vann. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt. Skyll videre. P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk lege. P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk lege. P362 + P364 Alle forurensede klær må fjernes og vaskes før resirkulering. P501 Kast innholdet / beholderen i samsvar med nasjonale forskrifter.

Basta_logo

Dokumentasjon