Alkylatbensin 2-takt

Varenr.: 9059240

Alkylatbensin 2-takt

Varenr.: 9059240
  • Til 2-takts motorer
  • Bensin  med 2 % iblandet olje til hagemaskiner
  • Innehold: 5 liter
199.00

Varebeskrivelse

Alkylatbensin 2-takt 5 liter

Bensin med 2 % iblandet olje for 2-taktsmotor. 5 liter. 

 


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png
https://www.jemogfix.dk/media/kith25i3/ghs08_sundhedsfarer.png

Fare

Ekstremt brannfarlig væske og damp. (H224) Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. (H304) Irriterer huden. (H315) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. (H336) Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. (H413).

Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102) Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. (P210) Ikke innånd røyk/gass/damp. (P260) Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. (P262) VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege. IKKE framkall brekning. (P301 + P310 + P331) Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale bestemmelser (P501).

Basta_logo

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type Alkylatbensin

Dokumentasjon