Klor Starter hurtigklor 20 gr tabl. 1 kg - Swim & Fun

Varenr.: 9047035

Klor Starter hurtigklor 20 gr tabl. 1 kg - Swim & Fun

Varenr.: 9047035
  • Swim & Fun Klor Starter hurtigklor til effektiv desinfisering av bassengvannet
  • kan brukes ved oppstart eller som sjokkbehandling ved belegg, eller når vannet er matt og uklart
  • 20 gram i hver tablett, og 50 stk. i beholderen (1 kg i alt)
  • anbefales brukt sammen med langsomklor for best mulig resultat 
  • kan puttes i kjemikalie-dispenser (varenr. 9032812)
  • leveres i beholder med barnesikret lokk
169.00

Varebeskrivelse

Klor Starter hurtigklor i tablett-form

Swim & Fun Klor Starter hurtigklor brukes til å desinfisere bassengvannet ved første gangs fylling, eller når det oppstår et problem med f.eks belegg eller matt og uklart vann. Denne utgaven er i tablett-form. Klor Starter hurtigklor finnes også i granulat-utgave (varenr. 9031582). Det er 20 gram i hver tablett, og pakken inneholder 50 tabletter, tilsvarende til sammen 1 kg. Tablettene inneholder stabilisator, som motvirker nedbrytning fra solens UV-stråler.

Det anbefales å bruke Klor Starter hurtigklor sammen med langsomklor for best mulig resultat. Kan med fordel brukes i kjemikalie-dispenser.

Dosering:

  • Oppstart/sjokkbehandling: 4 tabletter pr. 10000 liter vann
  • Vedlikehold: 1-2 tabletter pr. 10000 liter vann

Leveres i beholder med barnesikret lokk.


Vær oppmerksom på, at dette produktet er faremerket:

  

Advarsel
Farlig ved inntak. (H302) 
Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. (H319) 
Kan forårsake irritasjon av luftveiene. (H335) 
Meget giftig med langvarige virkninger for vannlevende organismer. (H410) 
Ved behov for legehjelp, medbring beholderen eller etiketten. (P101). Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102). Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruken av dette produkt. (P270). VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skylling. (P305+P351+P338). Oppbevares under lås. (P405). Innholdet/beholderen kastes i henhold til lokale avfallssregulativer. (P501). 

Swim_Fun

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type Vannpleie

Dokumentasjon