Klor Starter hurtigklor 1 kg - Swim & Fun

Varenr.: 9031582

Klor Starter hurtigklor 1 kg - Swim & Fun

Varenr.: 9031582
  • Swim & Fun Klor Starter hurtigklor granulat til å effektivt desinfisere bassengvann
  • Det brukes ved sesongstart når bassenget er fylt og for sjokkbehandling av problemvann
  • Brukes sammen med langsom klor for best mulig resultat
  • Det er 1 kg i beholderen
179.00

Varebeskrivelse

Klor Start er hurtig klor for desinfisering av bassengvann

Swim & Fun Klor Start granulat brukes for hurtig og effektiv desinfisering av bassengvann. Det brukes ved sesongstart når bassenget nettopp er blitt fylt, eller til sjokkbehandling av vannet for å effektivt desinfisere det hvis det er problemer med vannet som belegg eller matt og grumsete vann.

Det anbefales å bruke Klor Start sammen med langsom klor for best mulig resultat. Klor Start granulat er i en praktisk plastbeholder med barnesikkert lokk. Det er 1 kg i beholderen. Det er også tilgjengelig som tablets (varenr. 9047035).

Dosering:

  • Oppstart/sjokkbehandling: 75 gram/10000 liter
  • Vedlikehold: 20-30 gram/10000 liter
 

Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

 

Advarsel

Farlig ved svelging. (H302)
Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. (H319)
Kan forårsake irritasjon av luftveiene (H335)
Meget giftig med langvarige effekter på vannlevende organismer (H410)

Oppbevares utilgjengelig for barn (P102) Unngå utslipp til miljøet (P273) Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse (P280) HVIS I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gjøres enkelt. Fortsett å spyle (P305 / 351/338) Hvis øyeirritasjon vedvarer: Søk lege (P337 / 313) Kast innhold / beholder i samsvar med lokale forskrifter. (P501-A

Swim_Fun

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type Vannpleie

Dokumentasjon