WD-40 Multispray 400 ml

Varenr.: 9010482

WD-40 Multispray 400 ml

Varenr.: 9010482
  • Brukes når det knirker, klemmer eller ruster
  • 5 produkter i ett: Rustoppløser, smøremiddel, kontaktspray, renser og korrosjonsbeskyttelse
  • Innhold: 400 ml
98.90

Varebeskrivelse

WD-40 multispray 400 ml

Når det knirker, klemmer eller ruster.. Bruk WD-40!

WD-40 betyr 5 produkter i ett - rustoppløser, smøremiddel, kontaktspray, renser og korrosjonsbeskyttelse. Løsner rustne deler, smører på vanskelig tilgjengelige steder, rengjør og beskytter metalldeler og fortrenger fukt, så fuktige motorer kan starte.

Inneholder 400 ml. 

 


Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

 

Fare

Kan forårsake sløvhet eller svimmelhet
Ytterst brannfarlig aerosol
Beholder under trykk. Kan sprenges ved oppvarming

Hvis det er bruk for legehjelp, medbring da beholderen eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelsekilder. Røyking forbudt. Spray ikke mot åpen ild eller andre antennelsekilder. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. Unngå innånding av damp eller aerosoler. Bruk kun utendørs eller i et rom med god utlufting. 

I TILFELLE AV INNTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMASJON eller lege. Fremkall IKKKE oppkast. I tilfelle ubehag ring til en giftinformasjon. Oppbevares under lås. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer som overstiger 50 °C. Innhold/beholder bortskaffes på sikret vis.  

WD-40

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type WD-40