Tekstilrens med børste 500 ml - Basta

Varenr.: 9058711

Tekstilrens med børste 500 ml - Basta

Varenr.: 9058711
  • Basta tekstilrens brukes til rengjøring av bilens møbeltrekk, tepper og andre tekstil- og kunststoff
  • Med børste, som brukes til å arbeide rengjøringsmidlet inn i arbeidsstykket
  • Det trekker raskt og effektivt skitt og smuss ut av elementet
  • Bleker ikke, og etterlater heller ikke flekker
  • Inneholder 500 ml
99.00

Varebeskrivelse

Basta tekstilrens med børste 500 ml

Basta tekstilrens brukes til rengjøring av bilens møbeltrekk, tepper og andre tekstil- og kunststoffer. Denne utgaven er med børste som brukes til å arbeide rengjøringsmidlet inn i arbeidsstykket. Tekstilrensen er lett skummende, og den trekker raskt og effektivt skitt og smuss ut av elementet. Det blekner ikke eller etterlater flekker.

Inneholder 500 ml.

Slik bruker du Basta tekstilrens

Varen støvsuges før tekstilrensen påføres. Rist boksen grundig før bruk. Skummet skal påføres i store mengder, og det arbeides inn i arbeidsstykket med børsten. Påfør arbeidsstykket press under tørking og tørk av arbeidsstykket med en ren, våt og myk svamp. Behandlingen kan gjentas og sørg for god ventilasjon under tørking. Det anbefales å teste produktet på et ikke-synlig sted før behandling. Boksen må oppbevares stående.


Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare

Ekstremt brannfarlig aerosol. (H222)
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. (H229)
Kan utløse en allergisk hudreaksjon. (H317)
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H412)

Ta med beholderen eller etiketten hvis du trenger medisinsk hjelp. (P101). Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102). Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt. (P210). Ikke spray på åpen ild eller andre antennelseskilder. (P211). Ikke punkter eller brenn, selv etter bruk. (P251). Unngå innånding av spray. (P261). Unngå utslipp til miljøet. (P273). Bruk vernehansker / vernebriller. (P280).

Basta_logo

Dokumentasjon