Tekstilrens 500 ml - Basta

Varenr.: 9058710

Tekstilrens 500 ml - Basta

Varenr.: 9058710
  • Basta tekstilrens brukes til rengjøring av bilens tekstiler som møbeltrekk og tepper
  • Trekker raskt og effektivt skitt og smuss ut av emnet, og det blekner ikke og tørker uten flekker
  • Arbeid tekstilrens inn i emnet med en myk børste eller svamp og sett trykk på emnet  under tørking
  • Tørk av med en ren, våt og myk svamp
  • Inneholder 500 ml
99.00

Varebeskrivelse

Basta tekstilrens 500 ml

Basta tekstilrens brukes til rengjøring av bilens tekstiler som møbeltrekk og tepper. Den skummer lett og raskt og trekker effektivt smuss og skitt ut av elementet. Det blekner ikke og tørker uten å etterlate flekker.

Inneholder 500 ml.

Slik bruker du Basta tekstilrens

Støvsug elementet før du bruker stoffrenseren. Rist flasken grundig før bruk og påfør deretter en passende mengde stoffrens. Det bearbeides i arbeidsstykket med en myk børste eller svamp. Sett press på emnet under tørking og tørk med en ren, våt og myk svamp. Behandlingen kan gjentas etter behov. Sørg for god ventilasjon under tørking. Det anbefales å teste produktet på et ikke-synlig sted før behandling. Må lagres oppreist.


Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

P101 Hvis det er nødvendig med medisinsk råd, ha beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P261 Ikke innånd damp / spray. P280 Bruk vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsvern. P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med mye vann. P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk lege. P362 + P364 Alle forurensede klær må fjernes og vaskes før resirkulering. P501 Kast innholdet / beholderen i samsvar med nasjonale forskrifter.

Basta_logo

Dokumentasjon