Roundup Speed ugressmiddel 1l

Varenr.: 9060535

Roundup Speed ugressmiddel 1l

Varenr.: 9060535
  • Hurtigvirkende ugressmiddel
  • Klar til bruk i hagen
  • Uten glyfosat
  • 1 liter
  • Ferdigblandet
359.00

Varebeskrivelse

Roundup Speed 1 liter

Svært hurtigvirkende ugressmiddel fra Roundup i praktisk sprayflaske. Dette ugressmiddelet bekjemper alle typer ugress og mose, og du vil kunne se synlig effekt kun 1 time etter spraying. Husk at det er bladene som skal sprayes.

Hvordan brukes Roundup?

Roundup ugressmiddel kan brukes i hagen, på stier, fortau, terrasser eller lignende. Middelet er mest effektivt dersom du sprayer det direkte på ugressbladet, og produkt som treffer jorden vil ikke ha effekt, men vil derimot ende opp i for eksempel kloakken.

Når bør ugressmiddelet brukes?

Ta i bruk Roundup en dag det er vindstille og ikke regner. Dersom det blåser kan du risikere å også behandle andre planter i nærheten. Begynner det å regne vil en ny behandling av ugresset være nødvendig etter rundt 6 timer. Våren og forsommeren er den beste tiden for å bekjempe ugress, da er bladene grønne og i god vekst. 

Forholdsregler ved bruk

Vær oppmerksom på advarselstegn og symboler som vises på etiketten. Ugressmidler må brukes på riktig måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

 


Vær oppmerksom på at denne varen er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. 
P280 - Benytt verneklær, øyevern, ansiktsvern. 
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. 
P337+P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. 
P501 - Innhold og beholder leveres til et innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall i henhold til lokalt, regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt regelverk.

EUH401 - Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. 

Logo_ROUNDUP NO

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 1 liter
Merke Roundup
Type Ugressmiddel

Dokumentasjon