Rettepenn Magic Pen - T-Cut

Varenr.: 9061733

Rettepenn Magic Pen - T-Cut

Varenr.: 9061733
  • Med Magic Pen fra T-Cut kan du utbedre riper i klarlakk, så de blir mindre synlige
  • Kan brukes til alle farger og typer lakk
  • Til utbedring av riper i lakken på bilen, sykkelen m.v.
99.00

Varebeskrivelse

T-Cut rettepenn Magic Pen

Magic Pen fra T-Cut er en rettepen som kan brukes til å utbedre riper i alle typer lakk. T-Cut rettepen gjør riper i klarlakk mindre tydelige, og kan brukes til lakk i alle farger.

 


Vær oppmerksom på at dette produkt er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel

Brannfarlig væske og damp. (H226) 
Kan forårsake sløvhet eller svimmelhet. (H336) 
Hvis det er bruk for legehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101).  Oppbevares utilgengelig for barn. (P102). Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbud. (P210). Ved brann: Anvenn vanntåke/alkohol-resistent skum/karbondioxid/tørr sand til brannslukning. (P370+P378). Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. (P403+P235). Innholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale avfaldsreguleringer. (P501).

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type Rettepenn

Dokumentasjon