pH-Minus granulat 1,5 kg - Swim & fun

Varenr.: 9035972

pH-Minus granulat 1,5 kg - Swim & fun

Varenr.: 9035972
  • Swim & Fun pH-Minus granulat senker bassengvannets pH-verdi
  • Er vannets pH-verdi for høy blir vannet tåkete og uklart, og kan gi røde og irriterte øyne ved bading
  • En for høy pH-verdi påvirker også resultatet av din vannpleie, og kan motvirke et optimalt resultat
  • pH Minus oppløses i vann i et plastspann og tilsettes litt av gangen langs bassengkanten
  • Beholderen inneholder 1,5 kg 
139.00

Varebeskrivelse

pH-Minus til nedjustering av pH-verdi i bassenget

Hvis pH-verdien i bassengvannet ikke er justert, påvirker det resultatet av din vannpleie. For å få det optimale ut av vannpleien med hurtigklor og langsomklor, er det viktig at pH-verdien er nøytral. Den skal ligge på 7,0-7,4 og helst 7,2. Du måler pH-verdien med Swim & Fun teststrips.

Er pH-verdien i bassenget for høy, kan vannet være tåkete og uklart, og du kan få røde og irriterte øyne ved bading. pH Minus oppløses i vann i en ren plastbøtte og tilsettes litt av gangen langs bassengkanten. Det er 1,5 kg i beholderen.

Det er en god ide måle pH-verdien ofte, slik at du er sikker på at den alltid er justert til det rette nivået. 

 


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

Fare

Forårsaker alvorlig øyenskade. (H318)
Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102) Bær beskyttelseshansker/beskyttelsestøy/øyebeskyttelse/ansiktsbeskyttelse. (P280) VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skyllingen. (P305/351/338) Ring omgående til en GIFTINFORMATION/lege. (P310-A)

Swim_Fun

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type Vannpleie