Pattex sanitær- og byggsilikon grå 280 ml

Varenr.: 9038758

Pattex sanitær- og byggsilikon grå 280 ml

Varenr.: 9038758
  • Pattex sanitær- og byggsilikon til fuging både inne og ute
  • Kan brukes ved dører og vinduer, samt innendørs i våtrom som bad og kjøkken 
  • UV- og værbestandig og med antimuggbehandling
  • Sterk vedhef på både betong, metall og mur
  • Denne er grå og inneholder 280 ml
89.90

Varebeskrivelse

Pattex sanitær- og byggsilikon grå

Sanitær- og byggesilikon fra Pattex brukes til fuging både inne og ute. Den kan brukes inne som sanitærsilikon i våtrom som bad og kjøkken, samt utendørs ved balkonger, terrasser, garasjer, vinduer og dører. Den har en sterk vedheft og hefter på både lakkert tre, betong, metall, mur, polyester, hard PVC, glasserte fliser, glass, akryl mm. Den er UV- og værbestandig. Med antimuggbehandling. Kan ikke overmales.

Inneholder 280 ml.


Vær oppmerksom på at dette produkt er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png
https://www.jemogfix.dk/media/1znh5wyw/ghs09_miljoefarlig.png

Advarsel

H317 Kan forårsake allergisk hudreaksjon.
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. 
H411 Giftig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P273 Unngå utledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshansker/øyenbeskyttelse. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rikelig såpe og vann. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres let. Fortsett skylling. P501 Innholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nasjonale regler.

Pattex logo_1

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 280 ml
Bruksområde Bygg- og sanitet
Farge Grå
Merke Pattex

Dokumentasjon