Pattex PU fugeskum std. 750 ml

Varenr.: 9044616

128,00/stk 170,67 pr. ltr
  • Pattex PU fugeskum er et universal PU-skum som isolerer, tetter, fyller og limer
  • Det kan brukes til alle sprekker og er ideelt til montering og isolering av vinduer og dører
  • Får en slitesterk, halvstiv struktur i løpet av 2-4 timer under påvirkning av luftens fuktighet
  • Kan etterfølgende bearbeides med skjærende verktøy, overmales eller slipes
  • Inneholder 750 ml

 

Pattex PU fugeskum 750 ml

Pattex PU fugeskum er et universal PU-skum, som isolerer, tetter, fyller og limer. Det kan brukes til alle typer sprekker.
Det kan brukes til:

  • Tetting av samlinger rundt om vinduer og dører
  • Isolering av varmt- og kaldtvannsledninger
  • Utfylling av store rifter, huller og åpninger
  • Sammenføying og tetting av vindus- og dørkarmer

Pattex PU fugeskum herder til en slitesterk, halvstiv struktur i løpet av 2-4 under påvirkning av luftens fuktighet. Det kan etterfølgende bearbeides med skjærende verktøy, overmales og slipes. 

Inneholder 750 ml.

Arbeidstemperatur +5 grader - +30 grader. Støvtørr etter 15 minutter. Gjennomherdet etter ca. 2-4 timer.

 

Vær oppmerksom på, at dette produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/kith25i3/ghs08_sundhedsfarer.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare

Ytterst brannfarlig aerosol. Beholder under trykk. Kan sprenges ved oppvarming. Forårsaker hudirritasjon. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake allergi- eller astmasymptomer eller ånderettsbesvær ved inhalering. Kan forårsake irritasjon i luftveiene. Mistenkt for å fremkalle kreft. Kan skade barn som ammes. Kan forårsake organskader ved lengre vedvarende eller gjentatt eksponering. Kan forårsake skadelige virkninger for vannlevende organismer. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme overflater, varme, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt. 

Spray ikke mot åpen ild eller andre antennelseskilder. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. Inhaler ikke tåke/damp. Unngå kontakt under graviditet/amming. Bruk kun utendørs eller i et rom med god utlufting. Bær beskyttelseshansker/øyebeskyttelse. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. Innholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nasjonale regler. 

Pattex logo_1.jpg

Spesifikasjoner

Innhold 750 ml
Merke Pattex
Type PU fugeskum