Maskinstart 250 ml - Basta

Varenr.: 9058068

Maskinstart 250 ml - Basta

Varenr.: 9058068
  • Basta maskinstart er et starthjelpemiddel for alle diesel- og bensinmotorer
  • Kan brukes til gressklippere, motorsager, kuttere, biler og båter
  • Sprøyt direkte inn i luftinntaket og prøv å starte motoren - hvis den ikke fungerer, kan testen gjentas
  • Inneholder 250 ml
  • Advarsel! Ikke bruk for dieselmotorer med forvarmere. Ikke prøv å starte en druknet bensinmotor, og bruk aldri choken når du starter.
44.90

Varebeskrivelse

Basta maskinstart 250 ml

Basta maskinstart brukes som starthjelp for alle diesel- og bensinmotorer, og den kan brukes til gressklippere, motorsager, kuttere, biler, båter og andre diesel- eller bensindrevne motorer. Maskinstart sprøytes direkte inn i luftinntaket (luftfilter, inntak eller forgasser) i ca. 2-3 sekunder. Start deretter motoren, om nødvendig, med et lett trykk på gassen. Hvis motoren ikke starter, kan prosessen gjentas, og hvis motoren ikke starter etter flere forsøk, bør tenningssystemet kontrolleres.

Maskinstart er en spray som må ristes grundig før bruk. Stå aldri i nærheten av luftinntaket når du starter motoren.

ADVARSEL! Ikke bruk for dieselmotorer med forvarmere. Ikke prøv å starte en druknet bensinmotor, og bruk aldri choken når du starter.


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare

Ekstremt brannfarlig aerosol.
Beholder under trykk. Kan sprenges ved oppvarming.
Farlig ved svelging.
Forårsaker hudirritasjon.
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige effekter.

P101, Hvis du trenger medisinsk råd, ha beholderen eller etiketten for hånden. P102, oppbevares utilgjengelig for barn. P210, Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211, Ikke spray mot åpen ild eller andre antennelseskilder. P251, Ikke punkter eller brenn, selv ikke etter bruk. P271, Bruk bare utendørs eller i et godt ventilert rom. P410 + P412, Beskyttet mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer over 50°C/122°F. P501, Kast innholdet / beholderen i samsvar med lokale avfallsforskrifter.

Basta_logo

Spesifikasjoner

Type Verdi
Merke Basta
Type Maskinstart
Passer til Motorer

Dokumentasjon