Låsespray 75 ml - Autozone

Varenr.: 9053313

Låsespray 75 ml - Autozone

Varenr.: 9053313
  • Autozone låsespray er et rengjørings- og smøremiddel for låser
  • Det tiner og fortrenger fuktighet fra frosne låser
  • Inneholder 75 ml
59.00

Varebeskrivelse

Autozone låsespray 75 ml

Denne låsespray fra Autozone brukes som rengjørings- og smøremiddel for låser. Det tiner og fortrenger fukt fra frosne låser, slik at du kan få døren åpen igjen. Den har en applikasjonstut for presis påføring.

Inneholder 75 ml.

Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

Fare

Ekstremt brannfarlig aerosol. (H222)
Beholder under trykk. Kan sprenges ved oppvarming. (H229)
Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige effekter. (H412)

Hvis du trenger legehjelp, ta med beholderen eller etiketten. (P101). Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102). Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. (P210). Ikke punkter eller brenn, selv etter bruk. (P251). Beskyttet mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer over 50°C / 122°F. (P410 + P412). Kast innholdet / beholderen i samsvar med lokale avfallsregler. (P501).

AUTOZONE Logo

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type Låsespray

Dokumentasjon