Klor WeekTab langsomklor 20 gr tabs 1 kg - Swim & Fun

Varenr.: 9032813

Klor WeekTab langsomklor 20 gr tabs 1 kg - Swim & Fun

Varenr.: 9032813
  • Swim & Fun klor WeekTab langsomklor brukes til å opprettholde rent bassengvann
  • Vannet blir først renset og desinfisert med hurtigklor, og deretter kan du holde vannet rent med dette langsomklor
  • Er i tablettform med 20 gram i hver tab og 50 stk. i bøtta (1 kg totalt)
  • Tilsettes ukentlig for å holde vannet rent, og her kan du bruke den kjemiske dispenseren (varenr. 9032812)
199.90

Varebeskrivelse

Klor WeekTab langsomklor for vedlikehold av bassengvann

Swim & Fun  Klor WeekTab er et langsomklor som brukes til å vedlikeholde rent bassengvann. Rengjør først vannet med Klor Starter hurtigklor (varenr. 9031582) og hold det deretter rent med Klor WeekTab. Det gir best resultat. Langsomklor er i tablettform og det er 20 gram i hver tablett og 50 stk. i beholderen (1 kg totalt). Tablettene inneholder en stabilisator som motvirker nedbrytningen fra solens UV-stråler.

Klor WeekTab tilsettes ukentlig, og her kan du bruke den kjemiske dispenseren (varenr. 9032812).

Chlorine WeekTab kommer i en beholder med barnesikkert lokk.


Du finner tilbehør til bassenget og ditt nye basseng her.

Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

Fare

Farlig ved svelging. (H302)
Kan forårsake irritasjon av luftveiene (H335)
Forårsaker alvorlig øyeskade (H318)
Meget giftig med langvarige effekter på vannlevende organismer (H410)

Oppbevares utilgjengelig for barn (P102) Unngå utslipp til miljøet (P273) Bruk øyevern/ansiktsbeskyttelse (P280 Island) HVIS I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gjøres enkelt. Fortsett å skylle. (P305 / 351/338) Hvis øyeirritasjon vedvarer: Søk lege (P337 / 313) Kontakt umiddelbart GIFTSENTRUM / lege (P310-A) Kast innhold/beholder i samsvar med lokale forskrifter. (P501-A)

Swim_Fun

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type Vannpleie

Dokumentasjon