Isfjerner 500 ml - Autozone

Varenr.: 9048728

Isfjerner 500 ml - Autozone

Varenr.: 9048728
  • Isfjerner spray brukes til å fjerne isen fra bilrutene
  • Virker raskt og effektivt
  • Kan brukes til ruter, sidespeil, lykter m.v.
  • Det er 500 ml i en flaske
  • Virker helt ned til -20°C
29.80

Varebeskrivelse

Isfjerner til bilrutene - Autozone

Få bukt med isen på bilrutene med denne isfjernersprayen fra Autozone. Den virker raskt og effektivt på tilfrosne ruter, sidespeil, lykter m.m. uten å lage riper i overflaten. Den kan brukes helt ned til -20°C. 

Det er 500 ml i beholderen.

Brukerveiledning:

Start med å fjerne det verste laget av snø. Spray isfjerner på det tilfrosne området og vent til isen smelter. Når isen er smeltet, skal du straks tørke av med en klut eller bruke bilens vindusvisker.


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png

Fare

H226 Brannfarlig væske og damp

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt
P241 Bruk eksplosjonssikkert utstyr
P403 / 233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket
P501-A Kast innholdet / beholderen i samsvar med lokale forskrifter

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type Isfjerner

Dokumentasjon