Grillrens 500 ml - Grillexpert

Varenr.: 9053673

Grillrens 500 ml - Grillexpert

Varenr.: 9053673
  • Grillexpert grillrens for rengjøring av grillrister og grillkassett
  • Kan brukes til både glass og metall, og den kan derfor også brukes til ovnen
  • Inneholder 500 ml
49.90

Varebeskrivelse

Grillrens for rengjøring av grillen

Denne grillexpert grillrens brukes til rengjøring av både grillrister og grillkassett. Grillrens kan brukes til både glass og metall, så du kan også bruke den til ovnen.

Inneholder 500 ml.


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/5rulcvaq/ghs05_aetsende.png


Fare Gir alvorlige etseskader på hud og øyne (H314). Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden (P101). 

Oppbevares utilgjengelig for barn (P102). Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm (P280).
VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll huden med vann (P303 + P361 + P353).
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege (P305 + P351 + P338 + P310. Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale bestemmelser (P501).

grillexpert

Spesifikasjoner

Type Verdi
Merke Grillexpert
Type Rengjøring

Dokumentasjon