Fuktfjerner refill 2-pk. - Absodry

Varenr.: 9064982

Fuktfjerner refill 2-pk. - Absodry

Varenr.: 9064982
  • Refill poser til Duo Family fuktfjernere
  • Pakke med 2 stk.
99.00

Varebeskrivelse

Fuktfjerner refill 2-pk. - Absodry

Refillposer til Absodry Duo Family fuktfjernere, som absorberer overskytende fukt fra luften i innendørs miljøer. Pakke med 2 stk. refillposer.

 


Vær oppmerksom på at dette produkt er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel
H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon
P264 Vask hendene grundig etter bruk. P280 Bær beskyttelseshansker/beskyttelsestøy/øyebeskyttelse/ ansiktsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skylling. P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Spesifikasjoner

Type Verdi
Areal 20 m²
Merke Absodry
Type Fuktfjerner refill

Dokumentasjon