Flocking Stick 1 kg - Swim & Fun

Varenr.: 9042190

Flocking Stick 1 kg - Swim & Fun

Varenr.: 9042190
  • Swim & Fun Flocking Stick sørger for at du får det optimale ut av ditt sandfilteranlegg
  • brukes i sandfilteranleggets skimmer eller alternativt i pumpens forfilter
  • doseres automatisk når anlegget kjører
  • 8 stk. Flocking Sticks i pakken på 125 gram hver (1 kg i alt)
229.00

Varebeskrivelse

Flocking Sticks til optimering av sandfilterannlegg

Swim & Fun Flocking Stick sørger for at du får det optimale ut av ditt sandfilteranlegg. Flocking Sticks brukes i sandfilteranleggets skimmer eller alternativt i pumpens forfilter. Optimerer anleggets effektivitet, slik at det blir i stand til å fange opp de meget små støv- og svevepartiklene som ellers kan medføre uklart bassengvann. 

Flokningsmiddelet blir automatisk dosert mens anlegget kjører. Det er 8 Flocking Sticks i pakken på 125 gram hver (1 kg i alt).


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

Fare

Forårsaker alvorlig øyenskade.(H318)
Hvis det er bruk for legehjelp, medbring beholderen eller etiketten. (P101) Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102) Bruk øyenbeskyttelse/ansiktsbeskyttelse.(P280-øa) VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skyllingen.(P305/351/338) Ring omgående til en GIFTINFORMASJON/lege.(P310-a)

Swim_Fun

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type Sandfilter