Caramba 70 multi-olje duospray 500 ml

Varenr.: 9049238

Caramba 70 multi-olje duospray 500 ml

Varenr.: 9049238
 • Caramba 70 duospray inneholder en ny og forbedret sammensetning av den populære multioljen 
 • Kan brukes til mange formål i husholdningen, i hagen og i verkstedet
 • Funksjoner: Løser opp rust, forhindrer rust, løsner skitt, smører metall- og elektriske deler, polerer og beskytter rustfritt stål, stopper støy og forhindrer fuktighet
 • Med sprayrør for presis påføring
 • Innhold: 500 ml
99.00

Varebeskrivelse

Caramba 70 multiolje duospray 500 ml

Caramba 70 Duospray inneholder en ny og forbedret sammensetning av Carambas populære multiolje, som brukes til smøring og beskyttelse mot slitasje. Multioljen kan brukes til mange oppgaver i husholdningen, i hagen og i verkstedet, samt til bilen og motorsykkelen. Denne forbedred sammensetningen løsner rust og motvirker korrosjon enda bedre. I tillegg løsner og fjerner multioljen enkelt sterkt oljeholdige forurensninger, og den kan brukes på lakk og plast.

Caramba 70 multiolje er syre- og silikonfri, og den størkner ikke. Den har en behagelig duft og sprøytesikker til -30° C. Den har et sprayrør, så du kan påføre den presist. Inneholder ikke vann eller PFAS.

Bruksmuligheter:

 • Løser opp rust
 • Forhindrer rust
 • Løsner skitt
 • Smører metall- og elektriske deler
 • Polerer og beskytter rustfritt stål
 • Stopper ulyder
 • Forhindrer fugtighet

Produktdetaljer:

 • Innhold: 500 ml
 • Fri for syre og silikon
 • Inneholder ikke vann eller PFAS

 

 


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

Fare

H222-H229 Ytterst brannfarlig aerosol. Beholder under trykk. Kan sprenges ved oppvarming.
H412 Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger.

P101 Hvis der er bruk for lekehjelp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt. P251 Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. P211 Spray ikke mot åpen ild eller andre antennelseskilder. P261 Unngå innhalering av spray. P271 Bruk kun utendørs eller i et rom med god utluftning. P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer på over 50 °C/122 °F P501 Bortskaffelse av innholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

Caramba logo

Dokumentasjon