Bremserens 500 ml - Basta

Varenr.: 9058726

Bremserens 500 ml - Basta

Varenr.: 9058726
  • Basta bremserens brukes til avfetting av bremse- og clutchdeler uten å måtte demontere delene
  • Fjerner fett, olje, bremsestøv og annet smuss enkelt og effektivt
  • Beregnet kun for rengjøring av bremse- og clutchdeler og må ikke brukes på varme og våte overflater
  • Kan skade maling, gummi og plastmaterialer, så det anbefales å teste produktet på et ikke-synlig sted før bruk
  • Inneholder 500 ml
89.00

Varebeskrivelse

Basta bremserens 500 ml

Basta bremserens brukes til avfetting av bremse- og clutchdeler uten å måtte demontere delene. Det er løsemiddelbasert og fjerner lett og effektivt fett, olje, bremsestøv og annet smuss uten å etterlate en fettete overflate. Bremse-rens er utelukkende beregnet på rengjøring av bremse- og clutchdeler og må ikke brukes på varme og våte overflater. Rengjøringsmiddelet kan skade maling, gummi og plastmaterialer. Derfor anbefales det å teste produktet på et ikke-synlig sted før bruk.

Inneholder 500 ml.

Slik bruker du Basta bremserens

Rist boksen forsiktig før bruk og påfør den i store mengder på den skitne overflaten. Det skal virke i noen minutter før det tørkes av med en ren, tørr klut. Behandlingen kan gjentas for sta skitt.


Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/1znh5wyw/ghs09_miljoefarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Fare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 ​​Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P101 Hvis det er nødvendig med medisinsk råd, ha beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking
forbudt. P211 Ikke spray på brann eller andre antennelseskilder. P251 Ikke punkter eller brenn, selv etter bruk. P260 Ikke innånd spray. P410 + P412 Beskyttes mot sollys. Ikke utsett for temperaturer over 50 ° C / 122 ° F. P501 Kast innholdet / beholderen i henhold til regionale forskrifter.

Basta_logo

Dokumentasjon