Alkylatbensin 4-takt

Varenr.: 9059239

Alkylatbensin 4-takt

Varenr.: 9059239
  • Bensin til 4-takts motorer
  • Til hagemaskiner
  • Inneholder 5 liter
229.00

Varebeskrivelse

Alkylatbensin 4-takt

Bensin for 4-taktsmotor. 5 liter.

 


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png
https://www.jemogfix.dk/media/kith25i3/ghs08_sundhedsfarer.png

Fare

Ekstremt brannfarlig væske og damp (H224). Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene (H304). Irriterer huden (H315). Kan forårsake døsighet eller svimmelhet (H336). Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann (H413). 

Oppbevares utilgjengelig for barn (P102). Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt (P210). Ikke innånd røyk/gass/damp (P260). Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær (P262). VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. IKKE framkall brekning (P301 + P310 + P331). Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale bestemmelser (P501).

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type Alkylatbensin

Dokumentasjon