Alkylatbensin 4-takt

Varenr.: 9059239

239,00/stk 47,80 pr. ltr
  • Bensin til 4-takts motorer
  • Til hagemaskiner
  • Inneholder 5 liter

Alkylatbensin 4-takt

Bensin for 4-taktsmotor. 5 liter.

 


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

 

 

 

 

Fare

Ekstremt brannfarlig væske og damp (H224). Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene (H304). Irriterer huden (H315). Kan forårsake døsighet eller svimmelhet (H336). Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann (H413). 

Oppbevares utilgjengelig for barn (P102). Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt (P210). Ikke innånd røyk/gass/damp (P260). Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær (P262). VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. IKKE framkall brekning (P301 + P310 + P331). Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale bestemmelser (P501).

Spesifikasjoner

Type Alkylatbensin