Alkylatbensin 4-takt 5 liter - Basta

Varenr.: 9053276

Alkylatbensin 4-takt 5 liter - Basta

Varenr.: 9053276
  • Basta alkylatbensin inneholder færre urenheter enn vanlig bensin
  • Dette er en 4-takt alkylatbensin til 4-takts motorer, og det er 5 liter i dunken
  • Brukes til mindre motorer på hageredskaber, båtmotorer og andre 4-takts motorer
  • Den øker motorens driftssikkerhet og levetid, og du vil opleve at den er lettere å starte hvis maskinen har vært ubrukt over lengre tid, f.eks. over vinteren
  • Kan blandes med vanlig bensin, så tanken må ikke tømmes før du kan fylle på alkylatbensin
228.00

Varebeskrivelse

Basta alkylatbensin 4-takt til hageredskaper

Basta alkylatbensin er godt egnet til hageredskaper, båtmotorer og andre maskiner med 4-takts motorer. Ved å bruke alkylatbensin vil motoren være renere inni. Det gjør at motoren starter lettere hvis maskinen har vært ubrukt over en lengre periode, f.eks. over vinteren, som ofte er tilfellet med en gressklipper eller hekksaks.

Dette er en 4-takts alkylatbensin, som brukes til 4-takt motorer. Den gir en renere forbrenning, sammenlignet med vanlig bensin, som øker driftssikkerheten og gir motoren lengre levetid.

Alkylatbensin kan blandes med vanlig bensin, så du trenger ikke tømme tanken for å fylle på med alkylatbensin.

Det er 5 liter i dunken.

 


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png
https://www.jemogfix.dk/media/kith25i3/ghs08_sundhedsfarer.png
https://www.jemogfix.dk/media/1znh5wyw/ghs09_miljoefarlig.png


Fare

Ekstremt brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

P101, Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102, Oppbevares utilgjengelig for barn. 

P210, Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. 

P260, Ikke innånd damp/tåke. 

P301+P310, VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege. P331, IKKE framkall brekning. P370+P378, Ved brann: Bruk kullsyre/vanntåke/karbondioksid/alkohol motstandsdyktig skum som slokkemiddel. 
P403+P235, Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. 

P501, Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg. 

Inneholder Naphtha (petroleum), full-range alkylate, butane-contg. Low boiling point modified naphta[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of the reaction products of isobutane with monoolefinic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 through C5. It consists of predominantly branched chain saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 with some butanes and boiling in the range of approximately 35°C to 200°C (95°F to 428°F).]

Basta_logo

Spesifikasjoner

Type Verdi
Passer til 4-takts motorer
Type Alkylatbensin
Merke Basta

Dokumentasjon