Alkylatbensin 2-takt 5 liter - Basta

Varenr.: 9053275

Alkylatbensin 2-takt 5 liter - Basta

Varenr.: 9053275
  • Alkylatbensin er en mer miljøvennlig bensin som inneholder færre urenheter enn vanlig bensin
  • Dette er en 2-takts alkylatbensin for 2-takts motorer og det er 5 liter i dunken
  • Brukes til mindre motorer på hagemaskiner som motorsager, gressklippere og hekksakser
  • Øker påliteligheten og levetiden på motoren, og det blir lettere å starte maskinen selv om den har vært ubrukt i lang tid, f.eks. over vinteren
  • Må ikke blandes med vanlig bensin og ikke brukes til motorer som er beregnet for vanlig bensin f.eks. oktan 95 motorer
198.00

Varebeskrivelse

Basta alkylatbensin 2-takts for hageredskaper 

Alkylatbensin er mer miljøvennlig sammenlignet med vanlig bensin da den inneholder færre urenheter. Den er godt egnet for mindre motorer som finnes på hageverktøy som motorsager, gressklippere og hekkesakser. Dette gjør motoren lettere å starte hvis maskinen har vært ubrukt over vinteren, som som ofte er tilfellet med en gressklipper eller hekksaks.

Dette er 2-takts alkylatbensin, som brukes til 2-takts motorer, med 2 % helsyntetisk olje som er biologisk nedbrytbar. Dette gir en renere forbrenning, øker driftssikkerheten og gir motoren lengre levetid.

Merk: Må ikke blandes med alminnelig bensin og ikke brukes til motorer for f.eks. oktan 95 bensinmotorer

Det er 5 liter i dunken.


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

 

Fare

H224 Ekstremt brennbar væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging og kommer inn i luftveiene.
H315 Forårsaker hudirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig for vannlevende liv med langvarige effekter.

P210 Holdes vekk fra varme / gnister / åpen ild / varme overflater. Røyking forbudt. P233 Hold beholderen tett lukket. P331 Fremkall IKKE oppkast. P370 + P378 I tilfelle brann: Bruk tørr sand, tørrkjemisk eller alkoholresistent skum for å slukke brann. P301 + P310 VED SVELNING: Ring øyeblikkelig et GIFTINFORMASJONSENTRAL / lege. P403 + P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares på et kjølig sted.

Basta_logo

Spesifikasjoner

Type Verdi
Passer til 2-taks motorer
Type Alkylatbensin
Merke Basta

Dokumentasjon