101 Byggskum 500 ml

Varenr.: 9055618

199,00/stk 398,00 pr. ltr
  • Helårs fugeskum
  • Til tetting, isolering og montering
  • 500 ml

101 Byggskum - 500 ml

Helårs fugeskum til tetting, isolering og montering. Brukes med medfølgende rør uten behov for ekstra verktøy. Svært god heft til de aller fleste materialer med unntak av Teflon, PE- og PP plast, samt silikon. Gir ca. 20 liter ekspandert skum. 101 BYGGSKUM kan påføres i temperaturer ned til -10 °C, men boksen må være romtemperert.


Vær oppmerksom på at denne varen er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png
https://www.jemogfix.dk/media/kith25i3/ghs08_sundhedsfarer.png

Fare

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. 
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. 
H302 Farlig ved svelging. 
H315 Irriterer huden. 
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. 
H334 Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. 
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.