Rengjøringsmiddel til tak- 5 liter

Varenr.: 9030397

249,00/stk 498,00 pr. ltr
  • Rengjøringsmiddel for effektiv og skånsom fjerning av belegg på tak
  • Anbefales å bruke sammen med Nilfisk Roof Cleaner takrenser (varenr. 9030396) som monteres på din Nilfisk høytrykksspyler
  • Det er 5 liter i dunken som rekker ca. 170 m²
  • Til å rense og fjerne belegg på tak. Holder til ca. 170 m2. 5 liter

Spar tid og kjøp sammen

Du ser på

Rengjøringsmiddel til tak - 5 liter

249,00 /stk.

498,00/ltr

Nilfisk Roof Cleaner takrenser for høytrykksspyler

1 299,00 /stk.

Rengjøringsmiddel til tak - 5 liter

249,00 /stk.

498,00/ltr

Nilfisk Roof Cleaner takrenser for høytrykksspyler

1 299,00 /stk.

2 Varer valgt

Totalpris:

1 548,00 kr.

Rengjøringsmiddel for rengjøring av tak

Roof Cleaner rengjøringsmiddel er en svært effektiv måte å fjerne skitt og belegg fra tak. Rengjøringsmidlet brukes fortrinnsvis sammen med Nilfisk Roof Cleaner takrenser (varenr. 9030396), som monteres på din Nilfisk høytrykksspyler.

Rengjøringsmidlet sprøytes på taket, og når det har virket sammen med vær og vind, vil taket igjen være rent. Hvis du vil ha en langvarig effekt, unngå å bruke Roof Cleaner når skal regne.
Det er 5 liter i dunken som rekker ca. 170 m².

Test alltid på et lite område for å sikre at overflaten tåler vaskemiddelet. 


Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

Fare
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. (H314)
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H410)
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. (P101) Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102) Ikke innånd damp/tåke. (P260) Benytt vernebriller/vernehansker. (P280) VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll huden med vann. (P303+P361+P353) VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. (P305+P351+P338) Oppbevares innelåst. (P405) Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale bestemmelser. (P501)

Spesifikasjoner

Innhold 5 liter
Bruksområde Tak