Trebitt Terrassebeisfjerner

Varenr.: 9053946

219,00/stk 54,75 pr. ltr
  • Jotun trebitt terrassebeisfjerner
  • Fjerner effektivt gammel terrassebeis
  • Renser og lysner treet
  • Gir optimalt underlag for nytt strøk
  • 4 liter 

Spar tid og kjøp sammen

Du ser på

Trebitt Terrassebeisfjerner

219,00 /stk

Kraftvask soppfjerner 4l

419,00 /stk

Trebitt Terrassebeisfjerner

219,00 /stk

Kraftvask soppfjerner 4l

419,00 /stk

2 Varer valgt

Totalpris:

638,00 kr.

Jotun Trebitt Terrassebeisfjerner 4 liter 

Jotun trebitt terrassebeisfjerner fjerner effektivt gammel terrassebeis. I tillegg renser det og lysner treet. Terrassebeisfjerneren gir et optimalt underlag for nytt strøk. Trebitten er altså 3-i-1, den fjerner, renser og lysner. Skal du beise er derfor Jotun trebitt terrassebeisfjerner perfekt for å kunne starte på jobben.

Inneholder 4 liter.

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

Fare

Kan være etsende for metaller
Gir alvrolig etseskader på hud og øyne

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp. Bruk vernehansker. Bruk vernebriller eller ansiktsvern. Bruk værneklær. Oppbevares bare i orginal beholder.

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. IKKE framkall brekning.

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll huden med vann eller dusj. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak. 

 

Jotun_std_110_CMYK.jpg