Tre og metall maling vannbasert lysegrå 2,5 liter - Luxi

Varenr.: 9019442

349,00/stk 139,60 pr. ltr
 • Luxi tre- og metallmaling for etterbehandling av grunnet treverk og metall
 • Denne er vannbasert og har en god sammenflyt som gir en god kantdekning og fylde
 • Den har glans 40, noe som gjør den ekstra holdbar og enkel å rengjøre og halvglans
 • Denne er lysegrå
 • 2,5 liter i bøtta, som kan nå 8-10 m² pr. liter
 • Denne Luxi tre- og metallmalingen er produsert av Flügger Denmark A/S

Spar tid og kjøp sammen

Du ser på

Tre og metall maling vannbasert lysegrå 2,5 liter - Luxi

349,00 /stk.

139,60/ltr

Dekkfolie m/tape 55 cmx33 m

59,00 /stk.

Tre og metall maling vannbasert lysegrå 2,5 liter - Luxi

349,00 /stk.

139,60/ltr

Dekkfolie m/tape 55 cmx33 m

59,00 /stk.

2 Varer valgt

Totalpris:

408,00 kr.

Luxi tre- og metallmaling i lysegrå og med 2,5 liter

Luxi tre- og metallmaling er en vannbasert maling som kan brukes til ferdigmaling av grunnet tre- og metall. Ubehandlet treverk må males med grunningolje før du bruker Luxi tre- og metallmaling. Malingen har en god sammenflyt, men også en seighet som gir en god lagtykkelse, kantdekning og fylde. Den er med glans 40 som gjør den ekstra holdbar og enkel å rengjøre. Overflaten er halvblank.

Denne er i lysegrå og det er 2,5 liter i bøtta. Den har en rekkevidde på 8-10 m² pr. liter pr. behandling. Malingen påføres med en pensel, malerrulle eller sprøyte. Luxi tre- og metallmaling er produsert av Flügger Denmark A/S.

 

Produkt detaljer:

 • Innhold: 2,5 liter
 • Farge: lysegrå
 • Glans: 40, halvblank
 • Tørstoff: Vekt 52%
 • Brukstemperatur: Min. + 10 ° C og luftfuktighet må ikke overstige 80%
 • Område: 8-10 m² pr. liter
 • Fortynning: Vann, maks. 10%
 • Rengjøring av verktøy: Vann og såpe
 • Oppbevaring: Avkjølt, men frostfritt

 

Tørketid ved 23 ° C, 60% RF:

 • Støvtørr: 1 time
 • Gjenbehandlingstørr: 16 timer

Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

Advarsel
Brannfarlig væske og damp. (H226) 
Gir alvorlig øyeirritasjon. (H319) 
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H412) 
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. (P101). Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102). Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. (P210). Unngå innånding av damp. (P261). Unngå utslipp til miljøet. (P273). Benytt vernehansker/øyevern. (P280) Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg. (P501). 
Annen merkning: Inneholder 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on/2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (CMIT/MIT (3:1)). Kan gi en allergisk reaksjon. (EUH208). Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes. (EUH211).Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. (EUH066) 
Andre farer: Kluter med produktet kan selvantenne. Mettes med vann eller destrueres. Produktet inneholder teratogene stoffer, som kan gi varige skader på menneskebarn. Produktet inneholder organisk løsemiddel. Gjentatt eksponering for organiske løsemidler kan gi skader på nervesystemet og indre organer som f.eks. lever og nyrer. 

LUXI.jpg

Spesifikasjoner

Tørketid 16 timer
Innhold liter 2,5 liter
Rekkeevne 8-10 m² pr. liter
Merke Luxi
Farge Lysegrå
Type Tre- og metallmaling
Olje-/vannbasert Vannbasert