Træfix Terrasseolje transparent nyatoh 5 liter

Varenr.: 9037804

349,00/stk 69,80 pr. ltr
 • Træfix terrasseolje kan brukes til både nye og gamle utetreterrasser og gangarealer
 • Terrasseoljen er transparent, slik at de naturlige årringer i treet blir fremhevet, og denne er i fargen nyatoh
 • Påfør med pensel og tørk av overflødig olje etter 15-30 minutter
 • Rekkeevne på 5-10 m² pr liter
 • Inneholder 5 liter
 • Før påføring: Forskjellige produksjonsnumre skal blandes før påføring for å unngå nyanse- og glansforskjeller

Træfix terrasseolje transparent nyatoh 5 liter

Træfix terrasseolje brukes på både nye og gamle utetreterrasser og gangveier. Det er oljebasert og transparent, slik at de naturlige årringene til treet blir fremhevet. Denne utgaven er i fargen nyatoh, som gir treet en fin glød. Påfør oljen med pensel til treverket er mettet. Etter 15-30 minutter, tørk av overflødig olje med en lofri klut.

Inneholder 5 liter, som varierer til 5-10 m² pr. liter.

Før påføring:

Innholdet skal røres om grundig før og etter bruk. Forskjellige produksjonsnumre skal blandes før påføring for å unngå nyanse- og glansforskjeller. Produktet skal påføres i treets lengderetning.

Produktdetaljer:

 • Farge: Nyatoh
 • Transparent
 • Kan males over etter 24 timer
 • Rekkeevne 5-10 m² pr liter
 • Tørketid ca. 24 timer
 • 5 liter

Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.pnghttps://www.jemogfix.dk/media/kith25i3/ghs08_sundhedsfarer.png

Fare

Brannfarlig væske og damp (H226), Kan være dødelig ved svelging og kommer inn i luftveiene (H304) Oppbevares utilgjengelig for barn (P102). Hvis legehjelp er nødvendig, ta med beholderen eller etiketten (P101). Bruk egnede vernehansker. Bruk spesielle arbeidsklær. Bruk øye- og ansiktsbeskyttelse (P280), Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking forbudt. (P210)

VED Svelging: Ring øyeblikkelig et GIFTINFORMASJONSENTRAL eller lege (P301 + P310) HVIS PÅ HUD (eller hår): Fjern forurenset klær øyeblikkelig. Skyll huden med vann (P303 + P361 + P353), Oppbevares på et godt ventilert sted (P403), Hold kjølig (P235), kast innhold / beholder i samsvar med alle lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter (P501) Inneholder 3- jod-2-propynylbutylkarbamat. Kan forårsake allergisk reaksjon. Gjentatt kontakt kan føre til tørr eller sprukken hud.

Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske forbindelser, <2% aromater

Traefix_logo.jpg

Spesifikasjoner

Tørketid 24 timer
Innhold liter 5 liter
Rekkeevne 5-10 m²
Farge Nyatoh
Olje-/vannbasert Oljebasert
Bruksområde Treterrasser
Merke Træfix