Spraymaling svart blank 400 ml - Luxi

Varenr.: 9051957

Spraymaling svart blank 400 ml - Luxi

Varenr.: 9051957
  • Spraymaling i svart med blank glans fra Luxi
  • Brukes til tre, metall, glass, stein og forskjellige typer plast
  • Det er enkelt og raskt å bruke spraymaling når du maler store overflater, samt gir et jevn resultat på selv vanskelige steder
  • Inneholder 400 ml, som rekker ca. 1-2 m²
  • Spray på i en avstand på ca. 20-30 cm, kan brukes inne og ute
69.90

Varebeskrivelse

Spraymaling i blank svart fra Luxi

Spraymaling for bruk på tre, metall, glass, aluminium, stein og forskjellige typer plast. Denne spraymalingen er fra Luxi og i svart og har en blank glans. Det er lett å male med spraymaling, spesielt på store områder eller steder der det er vanskelig å nå. Her kan en spraymaling gi et bedre og mer enhetlig resultat enn om du skulle male med en pensel. Det er 400 ml i boksen, som rekker 1-2 m². Den kan brukes både ute og inne. Spraymalingen er oljebasert. 

Påfør den i tynne lag for å forhindre at spraymaling løper. Overflaten må være tørr og ren og fri for fett og olje før sprøytemaling starter. Boksen må ristes kraftig i 1 minutt, og den må også ristes underveis slik at ballen kan bevege seg fritt i boksen. Sprøyteavstanden er 20-30 cm, og det er lurt å dekke området godt, slik at du ikke får maling på uønskede steder. Du finner hele vårt utvalg for maskering her.

Vi har et stort utvalg av spraymaling i forskjellige farger, og du finner hele vårt utvalg av spraymaling her.

 


Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

Fare
H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P260 Ikke pust inn sprøytetåke. P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C. P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de regionale forskrifter. EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Uten tilstrekkelig lufting kan det dannes eksplosive blandinger. EUH211 Advarsel! Ved sprøyting kan det dannes farlige respirerende dråper. Ikke pust inn sprøytetåke eller tåke. Farebestemmende komponenter ved etikettering: aceton, hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, <2% aromater.

LUXI

Spesifikasjoner

Type Verdi
Dekkflate pr. boks 1-2 m²
Innhold 400 ml
Tørketid 60 min
Glans Blank
Merke Luxi
Farge Svart
Bruksområde Tre og metall

Dokumentasjon

Info & guider