Luxi radiatorspray hvit blank - 400 ml

Varenr.: 9051955

69,90/stk 174,75 pr. ltr
  • Radiatorspraymalingen brukes til å male radiator og varmerør
  • Denne er i hvit blank og inneholder 400 ml, som rekker til 1-2 m²
  • Husk å slukke radiatoren innen du spraymaler
  • Gir et ensartet resultat og er let tå bruke på steder hvor det er vanskelig å komme til
  • Sprayavstanden er på 20-30 cm og kan brukes inne og ute

Radiatorspraymaling i hvit matt fra Luxi

Radiatorspraymaling brukes til å male radiatorer og varmerør både første gang, og til senere reparasjon av malingen. Denne utgaven er i hvit blank (RAL 9010), og den inneholder 400 ml. Den rekker til 1-2 m². Det er lett å male med en spraymaling på en radiator, hvor det kan være mange kroker og steder som er vanskelige å komme til. Her gir en spraymaling et fint resultat. Husk å dekke over rundt før du starter da spraymalingen kan ramme uønsket steder. 

Slå av radiatoren innen du behandler den, og sørg for at overflaten er tørr og fri for fett. Spraymalingen skal ristes kraftig i ca. 1 minutt innen bruk, samt underveis. Kulen skal kunne bevege seg fritt i boksen og det er tydelig å høre når den gjør det. Sprayavstanden er 20-30 cm, og det skal sprayes på i tynne lag for å gi det beste resultatet. Spraymalingen er oljebasert.

 


Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

   

Fare
H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P260 Ikke pust inn sprøytetåke. P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C. P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de regionale forskrifter.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Uten tilstrekkelig lufting kan det dannes eksplosive blandinger. EUH211 Advarsel! Ved sprøyting kan det dannes farlige respirerende dråper. Ikke pust inn sprøytetåke eller tåke.

LUXI.jpg

Spesifikasjoner

Dekkflate pr. boks 1-2 m²
Innhold 400 ml
Tørketid 60 min
Glans Blank
Farge Hvit
Merke Luxi
Bruksområde Radiator og varmerør