Hammerite no.1 anti-rust 250ml

Varenr.: 9012268

98,50/stk 394,00 pr. ltr
  • Hammerite No.1 Anti Rust Primer er en effektiv grunnmaling, innen metallet behandles med metallmaling
  • Stopper rust og forhindrer at ny rust dannes, og så er den selvutjevnende, som er en stor fordel på større områder med rust
  • Kan brukes inne og ute
  • Den er brun og inneholder 250 ml

Hammerite No. 1 Anti Rust Primer 250 ml

Hammerite No. 1 Anti Rust Primer er en effektiv grunnmaling, som gir det perfekte underlag for de fleste typer av metallmalinger. Grunningen inneholder sink, som skaper en god grunnbehandling, og den stopper rust og forhindrer ny rust i å bli dannet. Den er selvutjevnende, og brukes godt på større områder som har rustet. Hammerite No. 1 Anti Rust Primer kan påføres direkte på den rustne overflaten, hvor løstsittende rudt og maling først er fjernet og metallet rengjort. Etter påføring og tørking sluttbehandles med metallmaling. 

Den kan anvendes på dører, garasjeport, jerntrapper, ovner, radiatorer og hagemøbler.

Primeren kan brukes både inne og ute, og den er brun. Inneholder 250 ml.

 

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

   

Advarsel

Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Kan forårsake sløvhet eller svimmelhet. Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis det er bruk for legehjelp, medbring da beholderen eller etiketten. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte varme, varme overflate, gnister, åpen ild og andre antennelseskilde. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Må ikke komme i kontakt med. Må ikke komme i kontakt med øyne, hud eller tøy.

VED INNÅNDING: Flytt personen til et sted med frisk luft og sørg for at inntrekningen lettes. I tilfelle av ubehag ring til en GIFTINFORMASJON eller lege. Oppbevares kjølig. Innholdet/beholder skal avleveres til den lokale mottaksstasjonen for avfall. 

Hammerite.jpg

Spesifikasjoner

Innhold liter 0,25 liter
Tørketid 4 timer
Farge Brun
Type Grunnmaling til metall
Merke Hammerite
Olje-/vannbasert Oljebasert