Hammerite no.1 Anti-Rust-Primer 250ml

Varenr.: 9012268

148,00/stk 592,00 pr. ltr
  • Hammerite No.1 Anti Rust Primer er en effektiv grunnmaling som påføres før metallet behandles med metallmaling
  • Stopper rust og forhindrer at ny rust dannes
  • Selvutjevnende, som er en stor fordel på større områder med rust
  • Kan brukes inne og ute
  • Brun, inneholder 250 ml

Hammerite No. 1 Anti Rust Primer 250 ml

Hammerite No. 1 Anti Rust Primer er en effektiv grunnmaling, som gir det perfekte underlaget for de fleste typer metallmaling. Grunningen inneholder sink, som skaper en god grunnbehandling, og den stopper rust og forhindrer ny rust i å bli dannet. Den er selvutjevnende og godt egnet til bruk på større områder som har rustet. Hammerite No. 1 Anti Rust Primer kan påføres direkte på den rustne overflaten. Fjern først løstsittende rust og maling og rengjør metallet. Etter påføring og tørking brukes metallmaling som sluttbehandling. 

Kan anvendes på dører, garasjeport, jerntrapper, ovner, radiatorer og hagemøbler.

Primeren kan brukes både inne og ute. Inneholder 250 ml.

 

Vær oppmerksom på at dette produkt er faremerket:

   

Advarsel
H226 - Brannfarlig væske og damp.
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P233 - Hold beholderen tett lukket. P262 - Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P312 - Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. P235 - Oppbevares kjølig. P501 - Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak eller miljøstasjon.
Farlige ingredienser : Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Hammerite.jpg

Spesifikasjoner

Innhold liter 0,25 liter
Rekkeevne 10 m² pr. liter
Tørketid 4 timer
Farge Brun
Type Grunnmaling til metal
Merke Hammerite
Olje-/vannbasert Oljebasert