Hammerite metallmaling sateng sort 750 ml

Varenr.: 9013351

Hammerite metallmaling sateng sort 750 ml

Varenr.: 9013351
  • Hammerite metallmaling gir deg rustbeskytter, grunnmaling og sluttmaling i èn
  • Kan males direkte på rust
  • Gir opp til 8 års holdbar beskyttelse av metall
  • Med Hammerite metallmaling får metallet en sterk og holdbar overflate, som er vannavvisende
  • Denne er svart i sateng, og inneholder 750 ml
319.00

Varebeskrivelse

Hammerite metallmaling svart sateng 750 ml

Hammerite metallmaling er en alt-i-en rustbeskytter, grunnmaling og sluttmaling. Du behøver derfor ikke male med annet når du skal male metall. Metallmaling kan brukes på både nytt og gammelt metall, og den kan males direkte på rust. Den gir en sterk og holdbar overflate, som forsegles mot fukt og smuss. Hammerite metallmaling gir opp til 8 års holdbar beskyttelse av metall. 

Hammerite metallmaling kan brukes både ute og inne, og du kan male for eksempel stakitt, nedløpsrør og takrenne, lamper, hagemøbler, garasjeport og mye mer. Denne utgaven er i svart sateng, og inneholder 750 ml. 

Produktdetaljer:

  • Farge: Svart
  • Finish: Sateng
  • Holdbarhet: 8 år
  • Innhold: 750 ml
  • Overmalbar etter: 4 timer

Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

   

Advarsel
H226 - Brannfarlig væske og damp.
H336 - Kan forårsake sløvhet eller svimmelhet.
H412 - Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 - Oppbevares utilgengelig for barn. P101 - Hvis det er bruk for legehjelp, medbring da beholderen eller etiketten. P210 - Holdes unna varme, varme overflater, gnister, pen ild og andre  antennelseskilder. Røyking forbudt. P233 - Hold beholderen tett lukket. P262 - Må ikke komme i kontakt med øyne, hud eller tøy. P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til et sted med frisk luft og sørg for at pustingen lettes. P312 - I tilfelle ubehag ring til en GIFTINFORMASJON eller en lege. P235 - Oppbevares kjølig. P501 - Innholdet/beholderen skal avleveres til den lokale avfallsstasjonen.
Farlige stoffer: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics.
Gjentatt kontakt kan gi tørr eller revnet hud. Advarsel! Det kan danne seg farlige respirable dråper, når det sprayes. Unngå innånding av spray eller tåke.

Hammerite

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold liter 0,75 liter
Merke Hammerite
Type Metallmaling
Olje-/vannbasert Oljebasert
Farge Satin sort

Dokumentasjon

Info & guider