Hammerite metallmaling sateng sort 750 ml

Varenr.: 9013351

319,00/stk 425,33 pr. ltr
  • Hammerite metallmaling gir deg rustbeskytter, grunnmaling og sluttmaling i èn
  • Kan males direkte på rust
  • Gir opp til 8 års holdbar beskyttelse av metall
  • Med Hammerite metallmaling får metallet en sterk og holdbar overflate, som er vannavvisende
  • Denne er sort i sateng, og inneholder 750 ml

Spar tid og kjøp sammen

Du ser på

Hammerite sateng sort 750 ml

319,00 /stk.

425,33/ltr

Hozelock trykksprøyte 7 liter

299,00 /stk.

Hozelock trykksprøyte 7 liter

299,00 /stk.

Hammerite sateng sort 750 ml

319,00 /stk.

425,33/ltr

Hozelock trykksprøyte 7 liter

299,00 /stk.

Hozelock trykksprøyte 7 liter

299,00 /stk.

3 Varer valgt

Totalpris:

917,00 kr.

Hammerite metallmaling sort sateng 750 ml

Hammerite metallmaling er en alt-i-en rustbeskytter, grunnmaling og sluttmaling. Du behøver derfor ikke male med annet Hammerite når du skal male metall. Metallmaling kan brukes på både nytt og gammelt metall, og den kan males direkte på rust. Det gir en sterk og holdbar overflate, som forsegles mot fukt og smuss. Hammerite metallmaling gir opp til 8 års holdbar beskyttelse av metall. 

Hammerite metallmaling kan brukes både ute og inne, og du kan male som for eksempel stakitt, nedløpsrør og takrenne, lamper, hagemøbler, garasjeport og mye mer. Denne utgaven er sort i sateng, og inneholder 750 ml. 

 

Produktdetaljer:

  • Farge: Sort
  • Finish: Sateng
  • Holdbarhet: 8 år
  • Innhold: 750 ml
  • Overmalbar etter: 4 timer

 

Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

   

Advarsel
H226 - Brandfarlig væske og damp.
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre  antændelseskilder. Rygning forbudt. P233 - Hold beholderen tæt lukket. P262 - Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. P304 + P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P235 - Opbevares køligt. P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald.
Farlige indholdsstoffer: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics.
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Spesifikasjoner

Innhold liter 0,75 liter
Merke Hammerite
Type Metallmaling
Olje-/vannbasert Oljebasert
Farge Satin sort