Hammerite hammer sølv 250 ml

Varenr.: 9012259

Hammerite hammer sølv 250 ml

Varenr.: 9012259
  • Hammerite metallmaling  gir deg rustbeskytter, grunnmaling og sluttmaling i èn, og den kan males direkte på rust
  • Gir opp til 8 års holdbar beskyttelse av metall
  • Med Hammerite metallmaling får metallet en sterk og holdbar overflate, som også er vannavvisende
  • Denne er i fargen sølv med hammereffekt, og den inneholder 250 ml
139.00

Varebeskrivelse

Hammerite metallmaling sølv hammereffekt 250 ml

Hammerite metallmaling er en rustbeskytter, grunnmaling og sluttmaling alt i en. Du trenger derfor ikke male med noe annet enn Hammerite når du skal male metall. Metallmalingen kan brukes på både nytt og gammelt metall, og den kan males direkte på rust. Den gir en sterk og holdbar overflate, som forsegles mot fukt og smuss. På Hammerite metallmaling er det opp til 8 års holdbar beskyttelse av metall. 

Hammerite metallmaling kan brukes både ute og inne, og du kan male som for eksempel stakitt, nedløpsrør og takrenne, lamper, hagemøbler, garasjeport og mye mer. Denne utgaven er i fargen sølv med hammereffekt, og den inneholder 250 ml. 

Produktdetaljer:

  • Farge: Sølv
  • Finish: Hammereffekt
  • Holdbarhet: 8 år
  • Innhold: 250 ml
  • Overmalbar etter: 4 timer
  • Rekkeevne: 10 m² pr. liter

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

   

Advarsel
H226 - Brannfarlig væske og damp.
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P233 - Hold beholderen tett lukket. P262 - Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P312 - Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. P235 - Oppbevares kjølig. P501 - Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak eller miljøstasjon. 
Farlige ingredienser: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. 
Ytterligere merkingselementer: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. EUH211: «Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.»

Hammerite

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold liter 0,25 liter
Rekkeevne 10 m² pr. liter
Tørketid 4 timer
Farge Hammereffekt sølv
Merke Hammerite
Type Metallmaling
Olje-/vannbasert Oljebasert

Dokumentasjon

Info & guider