Hammerite glatt sølv 250 ml

Varenr.: 9012265

Hammerite glatt sølv 250 ml

Varenr.: 9012265
 • Hammerite metallmaling kan brukes både inne og ute på nytt og gammelt metall 
 • Du får rustbeskytter, grunnmaling og sluttmaling i èn, og den kan males direkte på rust
 • Gir opp til 8 års holdbar beskyttelse av metall
 • Med Hammerite metallmaling får metallet en sterk og holdbar overflate, som er vannavvisende
 • Denne varianten er i sølv med glatt effekt, og inneholder 250 ml 
148.00

Varebeskrivelse

Hammerite metallmaling sølv glatt effekt 250 ml

Hammerite metallmaling er en 3-i-1 løsning, hvor du får rustbeskytter, grunnmaling og sluttmaling i en og samme maling. Hammerite metallmaling kan brukes på både nytt og gammelt metall, og det kan males direkte på rust. Metallmalingen er laget på en spesiell silikonteknologi, som gir malingen et flott utseende og en ekstra sterk og holdbar overflate. Den forsegler overflaten mot fukt og smuss, og gir 8 års holdbar beskyttelse av metall. Bruk den på for eksempel stakitt, garasjeporter, sykkel, nedløpsrør, takrenner, lamper og hagemøbler. 

Hammerite metallmaling kan brukes både inne og ute, og denne utgaven er sølv og med glatt effekt. Den inneholder 250 ml.

Produktdetaljer:

 • Farge: Sølv
 • Finish: Glatt effekt
 • Holdbarhet: 8 år
 • Innhold: 250 ml
 • Overmalbar etter: 4 timer
 • Rekkeevne: 10 m² pr. liter

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/ovuhrcf3/ghs02_brandfarlig.png
https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel
H226 - Brannfarlig væske og damp.
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P273 - Unngå utslipp til miljøet. P261 - Unngå innånding av damp. P304 + P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. P304 + P312 - VED INNÅNDING: Kontakt GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege hvis den eksponerte føler ubehag. P405 - Oppbevares innelåst. P403 + P233 - Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. P403 + P235 - Oppbevares kjølig. P501 - Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak eller miljøstasjon.
Farlige ingredienser : Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. EUH211: «Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.»

Hammerite

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold liter 0,25 liter
Rekkeevne 10 m² pr. liter
Tørketid 4 timer
Merke Hammerite
Type Metallmaling
Olje-/vannbasert Oljebasert
Farge Sølv

Info & guider