Hammerite glatt hvit spray

Varenr.: 9012274

149,00/stk 372,50 pr. ltr
  • Hammerite metallmaling er rustbeskytter, grunnmaling og sluttmaling i èn
  • Spraymalingen har en overflate med glatt effekt
  • Kan male på rust og forsegler overflate mot vann og smuss
  • Gir opp til 8 års holdbar beskyttelse av metall
  • Kan brukes inn og ute på metallgjenstander
  • Inneholder: 400 ml
  • Farge: Hvit

Hammerite spraymaling til metall hvit

Hammerite spraymaling til metall er rustbeskytter, grunnmaling og sluttmaling alt i en og samme boks. Hammerite metallmaling er laget på en spesiell silikonteknologi, som gir malingen dens flotte utseende samt ekstra sterke og holdbare overflater. Den har en glatt finish, og denne utgaven er i hvit. Hammerite spraymaling forsegler overflaten mot fukt, og det er den letteste måten å male direkte på rust. Den stopper rustdannelse og gir en overflate som avviser vann og smuss. Hammerite kan også brukes på nytt metall. Den gir opp til 8 års holbar beskyttelse av metall.

Med Hammerite spraymaling kan du i dine metallgjenstander et nytt utseende. Den kan brukes inne og ute til for eksempel stakitt, nedløpsrør, hagemøbler og andre gjenstander i metall. Den er velegnet til stedet hvor det er vanskelig å komme til med pensel. Inneholder 400 ml, og den har en rekkeevne på 4,5 m² pr. liter.

Slik bruker du Hammerite metallmaling:

  • Løstsittende rust og maling fjernes med en stålbørste, og det slipes lett innen påføring. Hele metalloverflaten rengjøres for smuss og fett
  • Overflaten skal være tørr
  • Mal den rengjorte overflate og la tørke

Vær oppmerksom på, at dette produkt er faremerket:

   

Fare
H222, H229 - Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 - Irriterer huden.
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for P280 - Benytt vernehansker. P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 - Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P273 - Unngå utslipp til miljøet. P261 - Unngå innånding av støv eller tåke. P264 - Vask hendene grundig etter håndtering. P251 - Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P304 + P312 - VED INNÅNDING: Kontakt GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege hvis den eksponerte føler ubehag. P362 + P364 - Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. P405 - Oppbevares innelåst. P410 + P412 - Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122 °F. P403 + P233 - Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. P501 - Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak eller miljøstasjon.
Farlige ingredienser : HYDROCARBONS, C6-C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS,< 5% NHEXANE. EUH211: «Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.»

Hammerite.jpg

Spesifikasjoner

Tørketid 2 timer
Dekkflate pr. boks 4,5 m²/l
Innhold 400 ml
Glans Glatt effekt
Merke Hammerite
Farge Hvit
Bruksområde Metall