Gulvmaling akryl pastellgrå 2,5 liter - Luxi

Varenr.: 9019456

Gulvmaling akryl pastellgrå 2,5 liter - Luxi

Varenr.: 9019456
 • Luxi akryl gulvmaling er en slitesterk gulvmaling, som brukes til gulv av betong, sement og tre innendørs
 • Malingen flyter godt sammen når den påføres, noe som kan gjøres med en pensel eller rulle
 • Den gir en halvblank overflate og er enkel å rengjøre
 • Gulvmalingen er pastellgrå
 • Inneholder 2,5 liter
 • Denne Luxi gulvmaling er produsert av Flügger Denmark A / S
349.00

Varebeskrivelse

Luxi alkyd gulvmaling i pastellgrå 2,5 liter

Luxi akryl gulvmaling er en tett og slitesterk gulvmaling, som er egnet for maling inne av gulv av betong, sement og tre. Den flyter godt sammen når den påføres uten striper, og den er halvblank og enkel å rengjøre. Før bruk må gulvet være rent, tørt og fritt for olje, fett, voks og såperester. Tidligere malte gulv rengjøres med et grunnleggende rengjøringsmiddel, slipes og skylles med vann før de males på nytt.

Denne gulvmaling er pastellgrå og det er 2,5 liter i bøtta. Den påføres med en pensel eller rulle. Luxi gulvmaling er produsert av Flügger Denmark A / S.

Produkt detaljer:

 • Farge: Pastellgrå
 • Glans: Halvglans
 • Tørketid: 6 timer
 • Rekkevidde: 10-12 m² pr. liter. pr. behandling
 • Rengjøring av verktøy: Mineralt terpentin
 • Oppbevaring: Kjølig, men frostfri

Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

Advarsel
Brannfarlig væske og damp. (H226) 
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. (H336) 
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. (P101). Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102). Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. (P210). Unngå innånding av damp. (P261). Benytt vernehansker/verneklær/ øyevern/ansiktsvern. (P280). Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg. (P501). Hydrokarboner, C9-CHydrokarboner, C9-11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. (EUH066) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes. (EUH211).
Andre farer: Kluter med produktet kan selvantenne. Mettes med vann eller destrueres. Produktet inneholder teratogene stoffer, som kan gi varige skader på menneskebarn. Produktet inneholder organisk løsemiddel. Gjentatt eksponering for organiske løsemidler kan gi skader på nervesystemet og indre organer som f.eks. lever og nyrer.

LUXI

Spesifikasjoner

Type Verdi
Dekkeevne m2 pr. liter 10-12 m²
Innhold 2,5 liter
Glans 50
Tørketid 6 timer
Merke Luxi
Basert på Oljebasert
Farge Pastelgrå

Dokumentasjon

Info & guider