Aqua Rinse konsentrert toalettvæske 750 ml - Thetford

Varenr.: 9053323

Aqua Rinse konsentrert toalettvæske 750 ml - Thetford

Varenr.: 9053323
  • Thetford Aqua Rinse konsentrert toalettvæske, brukes i skylletanken på kjemiske og transportable toaletter
  • Gir rent skyllevann med jevnere skylling
  • Den har en frisk duft av lavendel og forhindrer kalkavleiringer i tanken
  • Ytterst effektiv og konsentrert
  • Inneholder 750 ml, som rekker til ca. 15 doseringer
150.00

Varebeskrivelse

Konsentrert toalettvæske til skyllevannstank

Thetford Aqua Rinse konsentrert toalettvæske, brukes i skyllevannstanken på toaletter med skylletank. Det kan være et toalett i campingvognen eller båten med skyllevannstank. Toalettvæsken gir rent skyllevann og mer jevn skylling, og den har en frisk duft av lavendel. Den forhindrer også kalkdannelser i tanken.
Den er ytterst effektiv og konsentrert, og den inneholder 750 ml som rekker til ca. 15 doseringer.


Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med advarsel:

Fare

H317 - Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. H319 - Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. H412 - Skadelig for vannlevende liv med langvarige effekter.

P101 - Ta med beholderen eller etiketten hvis medisinsk hjelp er nødvendig. P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. P103 - Les etiketten før bruk. P333 + P313 - Ved hudirritasjon eller utslett: Oppsøk lege. P302 + P352 - VED HUD: Vask med rikelig med såpe og vann. P305 + P351 + P338 - VED I ØYET: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gjøres enkelt. Fortsett å skylle.

 

Spesifikasjoner

Type Verdi
Type Campingtoalett

Dokumentasjon