Welldone Universal Rengjøring sitrus 750 ml

Varenr.: 9061861

Welldone Universal Rengjøring sitrus 750 ml

Varenr.: 9061861
  • Hurtigvirkende rengjøringsmiddel med sitrusduft
  • Til grundig rengjøring av alle overflater, f.eks. kokeplater, ovnsdører, fliser, laminat, armaturer, håndvasker, skapdører m.m.
  • Løser effektivt opp vanskelig fett og skitt
  • Inneholder 750 ml
  • Les alle forholdsregler før produktet tas i bruk
99.00

Varebeskrivelse

Welldone Universal Rengjøring sitrus 750 ml

Welldone Universal Rengjøring er et effektivt rengjøringsmiddel til oppløsning av vanskelig fett og skitt. Det kan brukes til rengjøring av alle overflater, f.eks. kokeplater, ovnsdører, fliser, laminat, armaturer, håndvasker, skapdører m.m. Produktet er hurtigvirkende, konsentrert og effektivt.

Universal Rengjøring er basert på D-limonene og har en frisk duft av sitrus. Dunken inneholder 750 ml.

Les bruksanvisningen på produktet før bruk.

Produktdetaljer:

  • Innhold: 750 ml

Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel
H319 Forårsager alvorlig øyeirritasjon.
H412 Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger.
P280 Bær beskyttelseshansker/øyebeskyttelse. P305+351+338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett. EUH208 Inneholder d-limonen, en blanding av: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (3:1). Kan utløse en allergisk reaksjon.

Welldone_logo_1

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 750 ml
Brukes til Rengjøring
Type Rengjøringsmiddel