Welldone Grunnrens Extreme 750 ml

Varenr.: 9061860

Welldone Grunnrens Extreme 750 ml

Varenr.: 9061860
  • Grunnrens Extreme er et svært kraftig rengjøringsmiddel 
  • Produktet kan brukes til å rengjøre diverse overflater før de males eller lakkeres
  • Virker raskt og effektivt
  • Inneholder 750 ml
  • Viktig: Les alle forholdsregler før bruk av dette produktet
99.00

Varebeskrivelse

Welldone Grunnrens Extreme 750 ml

Welldone Grunnrens Extreme er spesialutviklet til grunnrengjøring av overflater og gjenstander før de skal males eller lakkeres. 

Grunnrens Extreme skal sprayes på den overflaten som skal avfettes, og det skal så virke i ca. 1 minutt. Overflaten skal deretter skylles grundig med vann. Grunnrensen virker både raskt og effektivt. 

Det er viktig å lese alle forholdsregler nøye før produktet tas i bruk.

Produktdetaljer:

  • Innhold: 750 ml

Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

https://www.jemogfix.dk/media/5rulcvaq/ghs05_aetsende.png

Fare
Kan etse metaller. (H290)
Forårsaker alvorlige etseskader på hud og øyne. (H314)
Oppbevares utilgjngelig for barn. (P102) Bruk beskyttelseshansker/øyebeskyttelse. (P280-hø) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsølte klær tas av/fjernes umiddelbart. Skyll [eller dusj] huden med vann. (P303/361/353) VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres let. Fortsett skylling. (P305/351/338) I TILFELLE AV SVELGING/INNTAGELSE: Skyll munnen. Fremkall IKKE oppkast. (P301/330/331) Ring umiddelbart til en GIFTINFORMATION/leke. (P310) Innholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.(P501-A)

Welldone_logo_1

Spesifikasjoner

Type Verdi
Innhold 750 ml
Type Grunnrens