Weber multiglue 5kg flislim

Varenr.: 9050232

80,00/stk 16,00 pr. kg
  • Weber Multiglue 5 kg
  • Fliselim 
  • Lys i fargen

Weber multiglue 5kg flislim

Allround og fleksibelt flislim med god vedheft til de aller fleste underlag. Flislimen kan brukes både innendørs og utendørs, på vegg og gulv. Velegnet spesielt til mindre arbeid, som for eksempel å lime løse eller frittliggende fliser, samt andre flisereparasjoner. Blandes med 1,5 liter vann til 5 kg pulver. Blandes med drill og visp, men ved bruk av mindre mengder kan også blandes for hånd med for eksempel en sparkel. Fugearbeidet kan begynnes tidligst etter 24 timer. Tørkeforhold, type fliser og underlag kan påvirke herdetiden betydelig. 

 

Vær oppmerksom på at dette produktet er faremerket:

Fare

H315 Forårsaker hudirritasjon.
H318 Forårsaker alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

P101 Hvis legebehandling er nødvendig, ta med beholderen eller etiketten.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Ikke pust inn pulver.
P280 Bruk vernehansker / øyevern / ansiktsbeskyttelse.
P305 + P351 + P338 HVIS I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. fjern
eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle.
P313 Søk legehjelp.
P501 Avhending av innhold/beholder i henhold til lokalt / regionalt / nasjonalt /
internasjonale forskrifter.