Vinyl makeup matt 500 ml - Basta

Varenr.: 9058714

Vinyl makeup matt 500 ml - Basta

Varenr.: 9058714
  • Basta vinylsminke brukes til å friske opp og beskytte bilens interiør
  • Kan brukes til vinyl, plast og annen kunststoff i bilen, men må ikke brukes på ratt, pedaler og skinnoverflater
  • Gir overflaten med en naturlig matt finish
  • Inneholder 500 ml
89.00

Varebeskrivelse

Basta vinyl makeup matt 500 ml

Basta vinyl makeup brukes på bilens interiør, og den frisker opp og beskytter vinyl, plast og annen kunststoff i bilen. Den frisker opp både farge og glans og gir overflaten en naturlig matt finish. Den må ikke brukes på ratt og pedaler samt skinnflater.

Inneholder 500 ml

Slik bruker du Basta vinyl makeup

Flasken ristes grundig før bruk og sprayes direkte på overflaten i et tynt og jevnt lag. Du kan også bruke den med en myk klut. Overflaten poleres med en ren, myk klut. Test produktet på et ikke-synlig sted før behandling. Flasken lagres oppreist.


Vær oppmerksom på at dette produktet er merket:

https://www.jemogfix.dk/media/mvidmxjs/ghs07_sundhedsskadelig.png

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

P101 Hvis det er nødvendig med medisinsk råd, ha beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P261 Ikke innånd damp / spray. P280 Bruk vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsvern. P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med mye vann. P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk lege. P362 + P364 Alle forurensede klær må fjernes og vaskes før resirkulering. P501 Kast innholdet / beholderen i samsvar med nasjonale forskrifter.

Basta_logo

Dokumentasjon